SIRO 2 AP 18L

Hind: 63,00 €
Tootekood:  10V62010170
Ühik:  purk

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja pahtelda ebatasasused sobiva Vivacolor sarja pahtliga, lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Puhasta pind puhastusvahendi Special Clean (Vivacolor) lahusega ja loputa hoolikalt veega. Ebatasasused ja praod pahtelda Vivacolor sarja pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi Siro 2 hoolikalt enne kasutamiset ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Siro 2 värviga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Pinda võib vajadusel puhastada mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest.Puhasta pinda kuivalt kasutades pehme harjaga tolmuimejat või tolmulappi. Kasutades niisket lappi võivad puhastatud kohad jääda tumedamad.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudest. Juhul kui pinda on vaja siiski varasemalt puhastada, siis tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades tolmuimejat, pehmet harja või tolmulappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Siro 2 sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.
TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni/ 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kasutada kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Siro 2 toote ohutuskaart
KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte
Kogus (purk):  

Sarnased tooted